Апликација за упис
Оваа форма служи за проверка на вкупните поени од успехот остварен од средно училиште, со кои секој потенцијален кандидат може да се пријави за упис на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, согласно објавениот конкурс. Истите се пресметуваат различно во зависност од типот на матурата на кандидатот, како збир од успехот од оцените и успехот од матурата. Детали информации за начинот на пресметување се прикажани во конкурсот.


Оцените се внесуваат посебно за секоја година, во формат: 554533354455


Внесете го изборот (студиската програма) на која сакате да се пријавите за упис, со цел конечен увид во поените од успехот од средно училиште, а согласно конкурсот.