Контакт

Контакт за техничка подршка за модулот за е-пријавување (кандидати кои се пријавуваат и запишуваат на конкурс)
Оддел/сектор: Електронски индекс
Е-пошта: eindex@ugd.edu.mk


Контакт ЕКТС координатор (кандидати кои се запишуваат со префрлување од друг Универзитет)
Оддел/сектор: Христина Ампова
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А Поштенски фах: 201, Штип - 2000, Р.Македонија
Телефон: +389 32 550 073
Е-пошта: hristina.ampova@ugd.edu.mk