Детали за пријавување и запишување по основ на конкурс за прием на нови студенти


Се информираат сите заинтересирани кандидати за упис на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип во согласност со објавениот КОНКУРС, дека освен на класичниот начин за пријавување на кандидати за упис (глава X на КОНКУРСОТ) според кој кандидатот, на денот на пријавување е потребно да приложи физичка (купена) пријава за упис (од книжарниците на УГД) и соодветни (физички) уплатници за пријавување (заедно со сите други наведени документи во конкурсот), Универзитетот преку ова софтверско решение нуди можност и за електронско пријавување, со креирање на е-пријава од страна на кандидатот.

Во случај на електронско пријавување, потребно е да се следат следните чекори (објаснети целосно и во соодветното УПАТСТВО за користење на системот за електронско пријавување на кандидати):

1. Кандидатот е потребно да се регистрира на системот (ЛИНК);

2. Кандидатот е потребно да се најави на системот (ЛИНК);

3. Кандидатот е потребно да креира нова е-пријава, во рамките на која е потребно да ги пополни формите за:
         a. Лични податоци, и
         b. Податоци за завршено средно образование;

4. Кандидатот е потребно електронски да ги плати (еКомерција), трошоците за пријавување (да реализира две посебни е-уплати):

На име Други образовни такси (Шифра: 723019) На име Административна такса
Студиски програми БЕЗ проверка на знаења 300,00 денари 50,00 денари
Студиски програми СО проверка на знаења 500,00 денари 50,00 денари


5. По комплетирање на податоците и уплата на потребните средства (семафорот Платено на ниво на апликација да свети зелено), кандидатот е потребно да ја преземе и испечати апликацијата;
Нотација: Кандидатот може да ја креира и измени апликацијата за пријавување (реализира точките 1-5) најдоцна до моментот на приложување на документите за пријавување, заедно со испечатената е-апликација, а во било кој момент пред тоа (додека е отворен системот за пријавување на кандидати).

6. Кандидатот е потребно да ја приложи испечатената е-апликација, заедно со другите документи опишани во глава X на КОНКУРСОТ (оригинални свидетелства, диплома за положена матура / свидетелство за завршено средно образование, извод, државјанство и други документи по потреба) при пријавувањето, во наменските рокови за пријавување:
Прв уписен рок Втор уписен рок Трет уписен рок
26, 27, 29 и 30 август и 2 септември 2019 година 16 и 17 септември 2019 година 25 септември 2019 година

7. Кандидатот ги следи резултатите од рангирањето, во рамките на системот за е-пријавување ( ЛИНК) или на сумарните резултати (ЛИНК). Во зависност од резултатите, кандидатот може да се запише на студиската програма на која е примен, согласно конкурсот.
Важни датуми за Уписна година 2019/2020: