Детали за пријавување и запишување по основ на конкурс за прием на нови студенти


Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип преку ова софтверско решение нуди можност за електронско пријавување и запишување на кандидати, согласно објавениот КОНКУРС.

За електронско пријавување, потребно е да се следат следните чекори (објаснети целосно во УПАТСТВОТО за користење на системот за електронско пријавување на кандидати):

1. Кандидатот е потребно да се регистрира на системот (ЛИНК);

2. Кандидатот е потребно да се најави на системот (ЛИНК);

3. Кандидатот е потребно да креира нова е-пријава, во рамките на која е потребно да ги пополни формите за:
         a. Лични податоци, и
         b. Податоци за завршено средно образование;

4. Кандидатот е потребно електронски да ги плати (еКомерција), трошоците за пријавување (да реализира две посебни е-уплати):

На име Други образовни такси (Шифра: 723019) На име Административна такса
Студиски програми БЕЗ проверка на знаења 300,00 денари 50,00 денари
Студиски програми СО проверка на знаења 500,00 денари 50,00 денари


5. По комплетирање на податоците и уплата на потребните средства (семафорот Платено на ниво на апликација да свети зелено), кандидатот е потребно да ја преземе и испечати апликацијата;

6. Кандидатот е потребно да ја приложи испечатената е-апликација, заедно со другите документи опишани во КОНКУРСОТ (оригинални свидетелства, диплома за положена матура / свидетелство за завршено средно образование, извод, државјанство и други документи по потреба) при пријавувањето, во наменските рокови за пријавување.

7. Кандидатот ги следи резултатите од рангирањето, во рамките на системот за е-пријавување ( ЛИНК) или на сумарните резултати (ЛИНК). Во зависност од резултатите, кандидатот може да се запише на студиската програма на која е примен, согласно конкурсот.

8. Откако кандидатот ќе биде примен, следи процес на запишување. Запишувањето на приманиот кандидат може да се реализира електронски исто така преку ова софтверско решение . Детали за процесот има наведенот во УПАТСТВОТО . Со запишување, кандидатот добива статус на студент со соодветен број на индекс.